Rekrutacja

Regulamin  rekrutacji  dzieci
do Miejskiego Żłobka  w Rydułtowach
na rok szkolny 2023/2024

Miejski Żłobek w Rydułtowach prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do żłobka określa regulamin.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do żłobka na rok szkolny 2023/2024 określa:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z póź.zm
  • Statut Miejskiego Żłobka w Rydułtowach
  • Niniejszy regulamin

§ 2

Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie są objęte rekrutacją, w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie złożonej „Deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach”.

§ 3

Rekrutacja do żłobka prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor żłobka .Informacja umieszczana jest na stronie internetowej http://zlobek.rydultowy.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w żłobku.
Informacja podawana jest na 7 dni przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie pobytu dziecka w żłobku.

§ 4

Do Miejskiego Żłobka w Rydułtowach przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, w wyjątkowych przypadkach ,gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

§ 5

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest karta zapisu dziecka, do pobrania bezpośrednio w placówce od 01.04.2019r.

§ 6

1.Wypełnioną kartę zapisu dziecka należy złożyć w Żłobku w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2023r.
2. Przyjęcia do Żłobka prowadzone są przez cały rok ,w miarę posiadania wolnych miejsc.

§ 7

1.Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:
– zamieszkałe na terenie Gminy Rydułtowy,
– z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)
– z orzeczeniem o niepełnosprawności.
– wychowywane samotnie przez pracującego rodzica/ opiekuna prawnego, obojga rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub uczących się się w systemie dziennym
–  obojga rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub uczących się  się w systemie dziennym

– rodziców/ opiekunów prawnych pozostających bez zatrudnienia lub przebywających obecnie na urlopach macierzyńskich/ wychowawczych i zarazem planujących powrót na rynek pracy.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość –1 pkt.
W przypadku, kiedy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, komisja kwalifikacyjna może wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria – datę złożenia wniosku.

Dzieci zapisywane są do oddziału według zbliżonego wieku oraz możliwości psychofizycznych

§ 8

Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych:
– oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu, lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym z pieczątką firmową i imienną;
– oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
– orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

§ 9

Przebieg rekrutacji odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem :

1.Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej placówki

2.Złożenie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w placówce od  r. do 21.02.2023 przez rodziców dzieci uczęszczających do placówki .

   Na podstawie złożonych deklaracji określenie liczby miejsc przyjęcia dzieci do placówki

 

3.Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 01.03.2023 do 31.03.2023

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 14.04.2023r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17.04.2023 (  udostępnienie list w żłobku)

  1. 17.04.2023 do 21.04.2023 -złożenie woli rodziców o przyjęcie dziecka do żłobka

7.30.04.2023 – wywieszenie list dzieci przyjętych .

§ 10

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Rydułtowy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Rydułtowy.

§ 11

 Karty o przyjęcie do żłobka wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie ( mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą rozpatrywane.

§ 12

 Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 08.02.2023  r.

2.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w placówce.

Skip to content