Statut

Załącznik do Uchwały Nr 29.198.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ŻŁOBKA

Postanowienia ogólne

§1.

Miejski Żłobek w Rydułtowach zwany dalej Żłobkiem jest jednostką organizacyjną Miasta Rydułtowy powołaną przez Radę Miasta Rydułtowy i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat.

§2.

Siedziba Żłobka mieści się na Osiedlu Orłowiec 39

§3.

Żłobek obejmuje swoim działaniem miasto Rydułtowy.

§4.

Przedmiotem działalności Żłobka jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.

Cele i zadania Żłobka 

§5.

 1.  Celem działania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, właściwej dla ich wieku, w warunkach umożliwiających ich rozwój psychiczny i fizyczny.
 2. W ramach opieki w Żłobku realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.

§6.

 1. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie  dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
4) organizacja dziecku wyżywienia podczas pobytu w Żłobku, z uwzględnieniem norm żywieniowych odpowiednich dla jego wieku oraz indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego zdrowiem;
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dziecka w Żłobku;
6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
7) wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

§7.

Realizacja zadań o których mowa w §6 następuje poprzez:

1) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych określonych w oparciu o przepisy wychowawcze do ustawy z dnia 4 lutego z 2011 roku o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat;
2) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry działalności podstawowej oraz pracowników obsługi, w liczbie odpowiadającej wymogom ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat;
3) wyposażenie Żłobka w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla etapu rozwojowego małego dziecka;
4) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie;
5) indywidualizację zajęć do dzieci;
6) współpracę z rodzicami dzieci, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;
7) organizację opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Struktura organizacyjna i organy Żłobka

§8. 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział.
 2. W skład Żłobka wchodzą oddziały do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.

§9.

 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka, który działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Rydułtowy.
 2. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
  1)kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
  2)reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
  3)pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
  4)zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;
  5)prawidłowe gospodarowanie mieniem;
  6)tworzenie i realizowanie planu finansowego Żłobka.
 3. W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych, administracji i obsługi.
 4. Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk pracy, o których mowa w ust.3 określają zakresy czynności pracowników.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§10.

 1. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rydułtowy, obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracującego rodzica/opiekuna prawnego, a także dzieci rodziców/opiekunów prawnych pozostających bez zatrudnienia lub przebywających obecnie na urlopach macierzyńskich/wychowawczych i zarazem planujących powrót na rynek pracy.
 2. Dzieci zapisywane są do oddziału według zbliżonego wieku oraz możliwości psychofizycznych.

§11. 

 1. Przyjęcia dzieci do żłobka prowadzone są przez cały, w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia karty zgłoszenia.
 3. W terminie do 15 czerwca każdego roku Dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci do Żłobka od 1 września danego roku.

§12.

 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków może nastąpić w każdym czasie w przypadku nie wywiązania się rodziców/opiekunów prawnych z obowiązków wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez Żłobek w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców/opiekunów prawnych z obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 3. W przypadku uregulowania zaległych należności, o których mowa w ust. 1 rodzice/opiekunowie prawni mają prawo złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka. Przyjęcie dziecka występuje w przypadku posiadania wolnych miejsc.


Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku

§13.

 1. Odpłatność za pobyt dziecka wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje:
  1)opłatę za pobyt – ustalaną jako iloczyn stawki godzinowej i deklarowanej przez rodziców prawnych liczby godzin pobytu dziecka w Żłobku;
  2)opłatę za wyżywienie;
  3) opłatę dodatkową za każdą godzinę dziecka ponad wymiar 10 godzin dziennie lub opłatę poza godzinami pracy Żłobka;
 2. Opłata za wyżywienie dziecka polega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczny dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do Żłobka.
 3. Wysokość stawki godzinowej, o której mowa w ust.1, opłaty dodatkowej za każdą godzinę pobytu dziecka ponad wymiar godzin dziennie lub poza godzinami pracy Żłobka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie określają odrębne przepisy.

Gospodarka finansowa

§14

 1.  Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej.

  Postanowienia końcowe

  §15.

  Żłobek używa podłużnej pieczątki zawierającej jego nazwę i adres.

Skip to content