Zarządzenie BHP

Zarządzenie Nr ​​14/2017

Dyrektora Miejskiego Żłobka w Rydułtowach

Na​​ podstawie:

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69z późn. zm.);

2.Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 28 października 2010r. (aktualizacja 20 stycznia 2011r.);

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U.z 2011r., Nr 209, poz. 1245);

4.Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

5.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.);

6.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r.Nr 21, poz. 94 z późn.zm.);

7.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

9.Konwencja o Prawach Dziecka;

10.Statut Żłobka Miejskiego w Rydułtowach.

zarządza​​ się​​ co następuje:

§1.

1.W​​związku​​ ze​​ zmianą ​​obowiązujących​​ aktów prawnych wprowadza się do użytku w Miejskim Żłobku w Rydułtowach Procedurę BHP zwaną dalej Procedurą BHP Miejskiego Żłobka w Rydułtowach.

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników MŻ do przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w procedurze.

§2​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1.Nadzór​​ nad​​ przestrzeganiem​​ postanowień​​ Procedury​​ BHP powierza​​ się dyrektorowi Miejskiego Żłobka w Rydułtowach

§3

1.Traci​​ moc​​ Zarządzenie ​​nr​​ 7/2016​​ Dyrektora Miejskiego Żłobka w Rydułtowach z dnia

2.Zarządzenie​​ wchodzi​​ w ​​życie​​ z dniem​​ 01.09.2017r

Skip to content